Aerosolit ym. ruiskutettavat aineet

spraypurkit

Vältä spraymenetelmien käyttöä sisätiloissa, jollei sinulla ole esim. sprayhuuvaa. Spraymuodossa olevat tuotteet sekä ruiskumaalaussumu voivat sisältää haitallisia liuottimia sekä ovat hyvin tulenarkoja. Kytke kaikki sytytys lähteet pois päältä. Varmista että tuuletus on riittävä. Älä säilytä pakkauksia lähellä lämpölähteitä vaan säilytä niitä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.

Erilaisten suojainten käyttö on välttämätöntä, koska spraymuodossa olevat hiukkaset leviävät kaikkialle työtilaan ja kulkeutuvat helposti esim. hengitysteihin ja edelleen keuhkoihin, ne voivat kiinnittyä myös iholle ja tunkeutua jopa työvaatteiden läpi.

Käytä koko tai puolinaamaria, jossa on yhdistetty kaasu- ja hiukkassuodatin A2P3 sekä silmäsuojaimia (tai kasvosuojainta) puolinaamarin kanssa. Käytä myös suojakäsineitä.

Spraylaitteita on neljää eri tyyppiä:

 • Ruiskupistoolit (spray guns) ja väriruiskut (airbrushes), jotka toimivat ilmakompressorilla. Laitteet vaihtelevat suuresti esim. kooltaan ja voimakkuudeltaan. Lue käyttöohjeet huolellisesti.
 • Aerosolisumuttimet (aerosol spray cans), jotka sisältävät ponnekaasuja
 • Pumppuruiskut, jotka toimivat käsin pumppaamalla
 • Puhaltamalla toimivat fiksatiiviruiskut. Ongelmana on, että fiksatiiviä voi joutua suuhun, jos laitetta käyttää huolimattomasti.

Ruiskumaalaussumu sisältää liuotinpisaroiden (orgaaninen liotin tai vesi) lisäksi maalin sideaine- ja pigmenttihiukkasia. Mustat värit saattavat sisältää hiilimustaa (carbon black), jota epäillään syöpää aiheuttavaksi.

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, F+=erittäin helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xiärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
 • Auto- ja huonekalumaalisprayt sisältävät erittäin herkästi syttyviä kemikaaleja, kuten esim. propaani F+, butaani F+, asetoni F sekä haitallisia liuottimia, kuten esim. tolueeni Xn, ksyleeni Xn (katso: Aromaattiset hiilivedyt),propyylibentseeni Xn, mesityleeni Xi. Tuotteiden roiskeet, aerosolisumu sekä höyryt voivat ärsyttää silmiä ja limakalvoja sekä kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa hermostollisia oireita. Elinvauriot ovat mahdollisia. Tuotteet voivat aiheuttaa ärsytysihottumaa, Ne saattavat kuivattaa ihoa ja imeytyä ihon läpi. Altistuminen tuotteista vapautuville höyryille voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Suuret pitoisuudet ovat huumaavia.
 • Spraymaaleihin on tullut myös vesiliukoisia tuotteita. Vaikka nämä sisältävät vähemmän esim. liuttomia, vaativat nekin hyvää suojautumista.

Jos käytät spraymaaleja säännöllisesti, sprayhuuva on välttämätön. Suojaudu koko tai puolinaamarilla, joka on varustettu A2P2 yhdistelmäsuodattimella (Huom. pitkäaikaisen tai voimakkaan altistuksen ollessa kyseessä on käytettävä raitisilmalaitetta), silmäsuojaimilla sekä suojakäsineillä. Käytä myös suoja-asua.

 • Jos käytät ruiskutettavia emalimaaleja (Aerosol enamel paint spray) akvatintan tekoon (ei suositeltavaa), valitse tuote, joka on mahdollista poistaa lakkabensiinillä. Emalimaalit sisältävät useita haitallisia liuottimia esim.: ksyleeniä, tolueenia, etyylibentseeniä Xn, F, joita epäillään syöpää aiheuttaviksi sekä muita helposti syttyviä liuottimia.Emalimaalien käyttöön liittyvät samat varotoimet kuin yllä eli suojaudu mahdollisimman hyvin.
 • Paineilmalla toimivia "airbrush"-laitteita käytetään esim. ruiskumaalauksessa sekä etsauslaattojen pohjustamisessa. (Sähkökäyttöisiin paineilmalaitteisiin liittyy useita vaaroja. Noudata laitteen ohjeita huolellisesti.) Ruiskumaalaus vaatii samoja varotoimenpiteitä kuin spraymaalaus. Ruiskupistoolit ovat aiheuttaneet vaikeita vammoja, jos ne ovat äkillisesti ruiskuttaneet maalia esim. sormien ihon läpi. Jos maalia joutuu ihon alle, hakeudu heti lääkäriin kuoliovaaran takia. Samat varotoimet kuin yllä.
 • Sprayliimat ja -lakat (ruiskutettavat maalausvernissat) sisältävät erittäin helposti syttyviä aineita, kuten esim. propaani F+, butaani F+. Tuotteet saattavat sisältää haitallisia liuottimia kuten esim. ksyleeni Xn, heptaani Xn, F, sykloheksaani Xn, F. (Katso: Liuottimet), Tuotteiden roiskeet, aerosolisumu ja höyryt voivat ärsyttää silmiä ja limakalvoja sekä kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen liika-altistus voi aiheuttaa hermostollisia oireita. Tuotteet voivat aiheuttaa ärsytysihottumaa, Ne saattavat kuivattaa ihoa ja imeytyä ihon läpi. Altistuminen tuotteista vapautuville höyryille voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Suuret pitoisuudet ovat huumaavia. Turvallisempaa olisi käyttää siveltimellä levitettäviä materiaaleja.

Jos käytät sprayliimoja ja -lakkoja säännöllisesti, sprayhuuva on välttämätön. Käytä koko tai puolinaamaria, joka on varustettu A2P2 yhdistelmäsuodattimella (tai kaasusuodatinta AX) (Huom. pitkäaikaisen tai voimakkaan altistuksen ollessa kyseessä on käytettävä raitisilmalaitetta), silmäsuojaimilla sekä suojakäsineillä. Vaihda suodatin usein, koska lakat ja liimat kyllästävät suodattimen nopeasti. Käytä myös suoja-asua.

 • Valokopiolakka (Positiv 20) sisältää erittäin helposti syttyvää dimetyylieetteriä F+ sekä helposti syttyvää asetonia F. Se sisältää myös 2-metoksi-1-metyyliasetaattia Xi, 1-Metoksi-2-propanolia sekä n-butyyliasetaattia. Tuote ärsyttää silmiä sekä voi aiheuttaa ihon halkeilua ja kuivumista. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Suojaudu hengityksen suojaimella, joka on varustettu kaasusuodattimella AX, silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä (butyylikumi). Käytä myös suoja-asua.

 • Fiksatiivi (spray) sisältää mm. etanolia F tai asetonia F sekä ponnekaasuja. Tiloissa, joissa fiksatiivia käytetään runsaasti esim. opetustilat, sprayhuuva olisi välttämätön. Suuret pitoisuudet tuotetta voivat aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja uneliaisuutta. Jotkin fiksatiivit saattavat sisältää jonkin verran myrkyllistä metanolia T (älä käytä). Fiksatiivit sisältävät myös herkästi syttyviä aineita, joten palovaara on otettava työskentelyn aikana huomioon eli kaikki sytytyslähteet on eliminoitava.

Jos käytät paljon fiksatiivia, suojaudu hengityksensuojaimella, joka on varustettu yhdistelmä-suodattimella A2P2, sekä silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä (butyylikumi). Työskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa.

 • Fiksatiivia voi ostaa myös liuoksena, jonka voi myös levittää siveltimellä. Puhallettaviin fiksatiiviruiskuihin liittyy vaara saada haitallista liuosta suuhun. Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit materiaaleja, jotka saattavat sisältää vaarallisia aineita.
 • Uusissa niin kutsutuissa turvallisissa grafiikan menetelmissä on joitakin ruiskutettavassa muodossa olevia materiaaleja esim. akryyliakvatintapohjat, joiden turvallisuudesta ei ole kuitenkaan tarpeeksi tietoa. Ne saattavat ärsyttää ihoa ja silmiä tai aiheuttaa jopa iho- ja hengitystieallergioita.

Suojaudu hengityksen suojaimella A2P2, silmäsuojaimilla ja suojakäsineillä.
Katso: Taidegrafiikan vesiliukoiset materiaalit

 • Painovärin "nahkoittumisen" estoaineet (Antiskinning Agents) voivat sisältää vaarallisia aineita. Niiden käyttöä ei suositella esim. metalligrafiikassa, koska väriä lämmitettäessä estoaineet höyrystyvät ja saattavat aiheuttaa hengitystieärsytystä. Estoaineet saattavat myös ärsyttää käsiä ja voivat aiheuttaa kosketusihottumaa.

Pölyäviä materiaaleja ja sprayaineita käytettäessä täytyy muistaa, että hiukkaset jäävät ilmaan leijumaan pitemmäksi aikaa ja leviävät kaikkialle työtilaan. Muista palovaara esim. staattinen sähkö voi sytyttää ilmassa leijuvan aerosolin. Älä käytä spraytuotteitta tilassa, jossa muut voivat altistua niille.

Sivun alkuun