Raskauden aikainen työskentely

Jos raskaana oleva taiteilija käyttää tekniikoita, jotka sisältävät paljon haitallisia kemikaaleja tai taiteilija  toimii esim. taideopettajana, voi hän anoa erityisäitiysrahaa (tietyille haitallisille kemikaaleille altistuva työntekijä on oikeutettu erityisäitiysrahaan, jos hänen työtään ei voida järjestää turvalliseksi eikä muuta työtä ole saatavilla). Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut päätöksen (931/91) sikiön kehitykselle ja raskauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta. Ohjeet vaaran arvioimiseksi erityisäitiysloman tarvetta harkitessa ja asiaa koskevat säädökset on koottu kirjaseen "Erityisäitiysloma".

  • Työturvallisuuslain (738/2002,10§) perusteella työnantajan on otettava huomioon mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara ja, jos vaaratekijää ei voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtäviin. Ensisijaisia suojauskeinoja ovat haitallisten aineiden ja työmenetelmien korvaaminen vaarattomilla, altistumisen määrän ja keston minimointi, rakenteelliset ja muut tekniset torjuntakeinot sekä henkilökohtaiset suojavälineet tai siirto turvalliseen työhön. Samat suojauskeinot tulevat kyseeseen myös taiteilijan omassa työssä.
  • Sairausvakuutuslain (1224/2004, 9 luvun 4§) perusteella raskaana olevalla naisella on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä liittyvä altiste vaarantaa hänen tai sikiön terveyden. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hän on raskauden vuoksi estynyt tekemästä työtään. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Erityisäitiysraha on suuruudeltaan sama kuin äitiyspäiväraha.
  • Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (1335/2004) luettelee erityisäitiysrahaan mahdollisesti oikeuttavat aineet, joita ovat mm. lyijy tai sen johdannainen, elohopea tai sen johdannainen, hiilimonoksidi, sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin, ympäristön tupakansavu sekä kaikki aineet, jotka on luokiteltu lisääntymisterveydelle vaarallisiksi, syöpää aiheuttaviksi tai perimää vaurioittaviksi (merkitty varoitusmerkinnöillä R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64, R68).
  • Kansaneläkelaitoksen päätös erityisäitiysrahasta saattaa viipyä muutaman viikon, mutta raskaana olevan pitää jäädä pois vaarallisesta työstä heti kun vaara on todettu.

Taidemateriaalit -kohdassa on pyritty jokaisen materiaalin kohdalla varoittamaan aineen lisääntymisterveydelle aiheuttamista vaaroista.

Huom.: On joitakin liuottimia, joiden R-lausekkeet eivät kuulu yllä mainittuun luetteloon, mutta kemikaalikorteissa ne on mainittu syöpävaarallisiksi tai että ne aiheuttavat vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Esim. eräät glykolieetterit (etyyliglykolit) esim 2-Butoksietanoli, Butyyliglykoli, Monobutyyliglykolieetteri, Butyylioksitoli, EGBE ja Butyylisellosolvi ovat tällaisia liuottimia. Niitä voi olla hyvin pieniä määriä myös vesiliukoisissa materiaaleissa. Glykolieetterit ovat ihon läpi imeytyviä aineita. Siksi suojakäsineiden käyttö on aina tarpeen myös vesiliukoisten materiaalien kanssa työskennellessä. Tärkeätä on, että myös vesiliukoisia materiaaleja käsitellään varoen, pieniä määriä kerrallaan, niin, että ne eivät pääse haihtumaan huoneilmaan. Jos materiaaleja käsitellään oikein ohjeiden mukaan ja suojaudutaan huolellisesti, mitään vaaraa ei ole. Katso Glykolieetterit

Tee luettelo kaikista käytössäsi olevista materiaaleista ja niiden sisältämistä kemikaaleista.

  •  Vaihda kaikki materiaalit turvallisempiin myös ne joista olet epävarma.
  • Oman työskentely on helpompi muuttaa turvalliseksi, esim. käyttämällä vain vesivärejä ja lyijykynää, mutta opetustöissä voi olla vaikeaa muuttaa kaikkia materiaaleja.
  • Ongelmia tuottaa myös, jos samassa tilassa on aikaisemmin käytetty vaarallisia aineita ja niiden kaasuja on vielä huoneilmassa. (Useilla taiteilijoilla pääasialliset tulot tulevat opetustöistä ja harva haluaa luopua niistä.) Huolellinen suojautuminen ja työtilan hyvä tuuletus ennen opetustöiden alkua on suositeltavaa. Oppilaita täytyy muistuttaa, etteivät he tuo opetustilaan kiellettyjä aineita.

Varoitusmerkinnöistä eli R-lausekkeista löydät lisätietoa osoitteesta
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/
www.ttl.fi/ova

Syötä seuraavissa osoitteissa hakuun ”erityisäitiysraha tai – loma”
www.finlex.fi
www.kela.fi

www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/tyoolot_raskauden_aikana/sivut/default.aspx

kela.fi/erityisäitiysraha

 

 

Sivun alkuun