Aromaattiset hiilivedyt

valitonmyrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys

krooninenterveyshaitta

Krooninen terveyshaitta

Älä käytä seuraavia vaarallisia liuottimia:

Vanhat varoitusmerkit: E=räjähtävä, O=hapettava, F=helposti syttyvä, T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä, C=syövyttävä, N=ympäristölle vaarallinen
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/

  • Bentseeni, bentsoli T, F Bentseenin käyttö on kielletty EU-maissa. Bentseeniä saattaa kuitenkin esiintyä liuotinseoksissa esim. liuotinbensiinissä pieniä määriä. Kotimaisissa tuotteissa se on alle 0,1 %. Bentseeni on keskushermostoa lamaannuttava sekä limakalvoja ärsyttävä. Se voi aiheuttaa verimuutoksia, aplastista anemiaa ja leukemiaa, sekä aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä!
  • Tolueeni, metyylibentseeni Xn, F Tolueeni on keskushermostoa lamaannuttava. Se on myös hengitysteitä, limakalvoja, silmiä ja ihoa ärsyttävä, sekä aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä!
  • Ksyleeni (Xylene) Xn Ksyleeni on keskushermostoa lamaannuttava, pienien liuotinhöyrypitoisuuksien hengittäminen ärsyttää hengitysteitä ja limakalvoja. Liuotinhöyryt ärsyttävät silmiä sekä nenän ja nielun limakalvoja. Ksyleeni ärsyttää ihoa ja toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihottumaa. Altistuminen aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Imeytyy ihon läpi. Ksyleeni aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä!
  • Styreeni Xn Styreeni on keskushermostoon vaikuttava aine ja se on mahdollisesti karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava. Toistuva pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa astman. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aine aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Älä käytä!
  • Tinneri (liuotinseos) Xn, F Tinneri sisältää esim. ksyleeniä tai tolueenia ja lisäksi mm. metyyli-isobutyyliketonia, isobutanolia ja etyyliglykolia. Se voi sisältää myös bentseeniä. Tinneri on keskushermostoa lamaannuttava, hengitysteitä, limakalvoja, silmiä ja ihoa ärsyttävä. Se voi myös vaurioittaa maksaa ja munuaisia. Aiheuttaa vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Kotimaisissa Tinnereissä on vaarallisimpia aineita korvattu viime vuosina esim. asetonilla, etyyliasetaatilla, isobutanolilla jne. Älä käytä!
  • Mesityleeni, trimetyylibentseeni Xi, N Mesityleeni ärsyttää silmiä ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Toistuva pitkäaikainen altistua voi vahingoittaa keuhkoja, johtaen krooniseen keuhkoputkentulehdukseen. Älä käytä!
  • Moottoribensiini, petrol (UK), gasoline (USA) T, F+ Moottoribensiinin käyttö liuotinaineena on kielletty Suomessa. Se sisältää myrkyllistä bentseeniä sekä muita myrkyllisiä aineita. Älä käytä!

Työskentely tässä osiossa mainittujen aromaattisten hiilivetyjen kanssa vaatii A-tyypin kaasusuodattimella varustetun hengityksensuojaimen käyttöä tai hyvää kohdepoistoa. Ruiskumaalauksessa käytä yhdistelmä-suojainta A2P2 sekä silmäsuojaimia. Käytä polyvinyylialkoholi (PVA), etyleenivinyylialkoholi, fluorikumi tai vitonsuojakäsineitä. Käsineessä täytyy olla kemikaalimerkintä.

Kaikki tässä osiossa (Aromaattiset hiilivedyt) mainitut kemikaalit voivat imeytyä jossain määrin ihon läpi, siksi suojautuminen oikeanlaisilla suojakäsineillä on tärkeää.

Aromaatteja, niiden nopean haihtumisen vuoksi, käytetään usein liuottimina taidemateriaaleissa ja spraytuotteissa nopeuttamassa aineiden kuivumista. Huolimatta aineiden vaarallisuudesta, materiaalien etiketeissä ei aina kerrota, mitä liuotinta materiaali sisältää. Jos vaarallista aineen pitoisuus liuottimissa on alle 1 % (kaasumaiset 0,2til %), ainetta ei tarvitse mainita käyttöturvallisuustiedotteessa. (Joidenkin hyvin vaarallisten aineiden raja-arvo 0,1 %).

Katso kohta: Taidegrafiikan liuotinpohjaiset materiaalit.

Raskaana oleva ei saa työskennellä tilassa, jossa käytetään yllämainittuja liuottimia.

Korvaa edellä luetellut myrkylliset (osa syöpää aiheuttavia) ja voimakkaasti keskushermostoon vaikuttavat liuottimet vähemmän vaarallisilla kuten Alifaattisilla hiilivedyillä.  

Alkoholin käyttö saattaa lisätä ylämainittujen aineiden keskushermostovaikutuksia.

Aineiden vaarallisuuden vuoksi on selvää, ettei niitä saa päästää ympäristöön! ymparistovaarat

Sivun alkuun