Varotoimet kemikaalien käsittelyssä

Varotoimet kemikaalien käsittelyssä:

 • Käsittele kemikaaleja asianmukaisesti eli lue varoitukset ja käyttöohjeet huolellisesti. Pyydä aina käyttöturvallisuustiedote, kun hankit kemikaaleja tai niitä sisältäviä materiaaleja. Huom. eri valmistajien samalla nimellä myydyt liuotinseokset tai materiaalit voivat vaihdella merkittävästi koostumukseltaan.
 • Kun hankit syövyttäviä kemikaaleja, osta ne valmiiksi laimennettuna liuoksena. Säilytä niitä ainaalkuperäisissä astioissa. Esim. metallikorkit syöpyvät nopeasti.
 • Joitakin jauheen muodossa olevia syövyttäviä kemikaaleja on myyty paperipusseissa esim. lipeää ja rautakloridia. Siirrä ne heti muovilusikkaa käyttäen oikeanlaisiin muoviastioihin ja merkitse astiat huolellisesti. (Älä käytä juoma-astioita) Suojaudu silmäsuojaimilla, hengityksensuojaimella P2 ja suojakäsineillä, kun siirrät aineita astioista toiseen.
 • Kun teet jauheista nestemäistä, lisää jauhe aina vähitellen veteen, kunnes saat oikean vahvuista liuosta. Esim. rautakloridi saattaa kuumentua ja synnyttää vaarallista kloorikaasua, jos lisäät vettä jauheeseen.
 • Apuvälineet, kuten annostelupumppujen käyttö, pienentävät altistumis vaaraa ja samalla myös tapaturmavaaraa.
 • Jos  säilytät kemikaaleja muovikanistereissa, niissä pitäisi olla kaatimen lisäksi suljettava "ilma-aukko", joka helpottaa aineen kaatamista eli neste valuu tasaisesti, kun sitä siirretään pienempään astiaan.
 • Sulje kemikaaliastiat aina huolellisesti.Älä nosta astioita vain korkista tarttumalla.
 • Säilytä kemikaalit aina niin, etteivät lapset pääse niihin käsiksi.
 • Ota selville, miten kemikaalien varastointi olisi mahdollisimman turvallista. Esim. Hapot ja emäkset on varastoitava erilleen muista kemikaaleista. Useat valokuvakemikaalit vaativat erityisen tarkkaa varastointia. Käytä käyttöturvallisuustiedotetta apuna.
 • Herkästi syttyvät kemikaalit vaativat paloturvallisen kaapin.
 • Älä varastoi suuria määriä esim. liuottimia, vaan muutama litra kerrallaan. Kun liuottimia on vähän käytössä, niiden kulutuskin voi vähentyä.
 • Älä osta kemikaaleja monen litran metalliastioissa. Suurten metalliastioiden käsittely on vaikeaa ja aine voi helposti kaatua lattialle. Siivous vaatii imeytysmattoa. Katso Työtilan siivous
 • Älä tee kemikaalisekoituksia ilman tarkkoja ohjeita.
 • Vältä kaikenlaiset kokeilut, sillä eräät kemikaaliseokset yhdessä tai metallin kanssa reagoimalla, voivat synnyttää myrkyllisiä kaasuja, palovaaran tai jopa räjähdyksen.
 • Ota huomioon mahdollinen palovaara, kun käsittelet helposti syttyviä kemikaaleja. Poista kaikki mahdolliset sytytyslähteet työtilasta.
 • Älä varastoi kemikaaleja lämpölähteiden läheisyydessä.
 • Siivoa kaikki liuotinräsyt kannellisiin metalliastioihin, jotka tyhjennetään säännöllisesti. Liuotinräsyt suurina määrinä saattavat syttyä suotuisissa olosuhteissa palamaan.
 • Jos käytät syövyttäviä kemikaaleja, varaa kemikaalin kestäviä kannellisia muoviastioita roiskeiden siivoamista varten.
 • Suojaudu huolellisesti, kun käsittelet syövyttäviä kemikaaleja (emäksiä ja happoja). Käytä silmäsuojaimia, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa, vaikka sinulla olisikin vetokaappi käytössä.
 • Pese heti kemikaaliroiskeet iholta runsaalla vedellä sekä riisu tahraantuneet vaatteet.
 • Niin kutsuttu hätäsuihku tai käsisuihku onnettomuuksien varalle olisi hyvä olla nopeasti käytettävissä, kun käsitellään esim. vahvoja happoja emäksiä.
 • Silmien huuhtelupullo pitäisi olla jokaisessa työtilassa.

Lisää tietoa suojalaitteista saat esim.: www.suojalaite.fi

Huuhtele silmiin joutuneita kemikaaliroiskeita 15 min. ajan ja varmista käymällä lääkärissä, ettei aine ole ehtinyt vahingoittamaan silmää.

Sivun alkuun